Skip to main content

Bądźmy w kontakcie:

Wartość i cena PWP

06 luty 2024

Eksperci są zgodni, że wycena Praw Własności Przemysłowej (PWP) to wynik procesu opiniowania. Podobnie nie ma sporu, w kwestii generalnej definicji wartości jako sumarycznej oceny przyszłych pożytków finansowych z tytułu posiadania lub użytkowania PWP, ustalonych z uwzględnieniem ryzyka. Wartość jest z natury rzeczy subiektywna jako opinia wyrażona przez określony podmiot. Cena / koszt to istniejący lub przyszły fakt rynkowy pozostający w istotnym związku przyczynowym z popytem i podażą a jednocześnie efekt decyzji o trudnym do ustalenia związku z wartością, głównie z uwagi na wielość czynników uwzględnianych w procesie decyzyjnym nabywcy / korzystającego. 

Informacyjna funkcja cen zawartych transakcji, stanowi następczo wartościowe źródło dla procesu kształtowania opinii (wyceny). W przypadku wyceny PWP analiza porównawcza cen stwarza jednak wyjątkowe trudności z uwagi na unikalne cechy: wynalazku, marki i innych przedmiotów chronionych przez PWP. W powszechnej opinii, cena/koszt ukształtowane w wyniku transakcji rynkowych powinny odpowiadać wartości (np: w standardzie wartości rynkowej), jednakże ten pogląd nie sprawdza się w praktyce. Nawet w przypadku instrumentów kapitałowych płynnych w obrocie gospodarczym (np: jak akcje spółek giełdowych),  cena zazwyczaj odchyla się od wartości wewnętrznej (intrinsic value), która z kolei znacząco różni się w opinii różnych uznanych ekspertów. Eksperci od wielu lat koncentrują się na standaryzacji metod wyceny, co powinno ograniczyć zróżnicowanie wyników wycen poprzez stworzenie wspólnego metodologicznego punktu odniesienia (np: globalny zasięg uzyskała organizacja IVSC (ang. International Valuation Standards Council), wspomagająca postęp procesu standaryzacji metod wyceny).

W przypadku wyceny PWP wiarygodne skorzystanie z informacyjnej funkcji cen transakcyjnych wymaga dostępu do komercyjnych baz danych jednakże informacje te są względnie rzadkie oraz niepełne z uwagi na poufny charakter transakcji. 

Potrzebujesz pomocy lub informacji - skorzystaj z bezpłatnej porady.

Krótka rozmowa przez telefon byc może pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.